Mensys Online Shop

Archiwizacja i odzyskiwanie danych - eBook (EPUB)

Categorie:Algemeen - Digitale Boeken (eBoeken) Van:Helion
Auteur(s):W. Curtis PrestonBladzijden:768
Publicatie-jaar:2012 

Optymalizacja procesu archiwizacji dla administratorów i nie tylko </b></h4></div><ul><li> Jak archiwizowa? i odtwarza? system oraz dane? </li><li> Jak wybra? optymaln? metod? archiwizacji? </li><li> Jak ograniczy? koszty zwi?zane z procesem archiwizacji? </li></ul><p> Wdro?enie systemu archiwizacji jest podstawow? czynno?ci?, jak? administrator powinien wykona?. Cel tej procedury jest oczywisty, tak jak cena, jak?  » Lees meer...

Archiwizacja i odzyskiwanie danych - eBook (EPUB)

Selecteer een of meer artikelen en klik dan op Bestellen. Aantallen kunnen op de volgende blz. gewijzigd worden.
Partnr.OmschrijvingEuro *Euro incl. BTW 
9781457171536 Archiwizacja i odzyskiwanie danych - eBook (EPUB) (digitale levering)15.2518.45

Alle prijzen zijn in Euro excl. BTW (21%, voor boeken 6%) en excl. verzendkosten.
Verzenden is gratis bij orders boven de 20 euro in Nederland, daaronder 5 euro excl. BTW.

E-mail of bel 085 40 19 16 0 voor licenties, upgrades en andere vragen.

Optymalizacja procesu archiwizacji dla administratorów i nie tylko </b></h4></div><ul><li> Jak archiwizowa? i odtwarza? system oraz dane? </li><li> Jak wybra? optymaln? metod? archiwizacji? </li><li> Jak ograniczy? koszty zwi?zane z procesem archiwizacji? </li></ul><p> Wdro?enie systemu archiwizacji jest podstawow? czynno?ci?, jak? administrator powinien wykona?. Cel tej procedury jest oczywisty, tak jak cena, jak? przyjdzie zap?aci? za brak takiego systemu. Utrata danych lub krach systemu wcale nie musz? oznacza? dla firmy d?ugiego postoju i nara?a? jej na wielkie straty; wtedy to w?a?nie wysi?ek, jaki w?o?y? administrator w system archiwizacji, jest doceniany przez pracodawców i wspó?pracowników. Jakie urz?dzenia i narz?dzia nale?y zastosowa?, aby ten proces by? sprawny i szybki, a jednocze?nie zmie?ci? si? w wyznaczonym do tego celu bud?ecie? Opisane oprogramowanie i rady udzielone przez autora tej ksi??ki pomog? Ci dokona? w?a?ciwego wyboru. </p><p> 'Archiwizacja i odzyskiwanie danych' to przewodnik po darmowych narz?dziach do archiwizacji i odzyskiwania danych, przeznaczony g?ównie dla administratorów. W. Curtis Preston, specjalista w dziedzinie ochrony danych, zwróci? uwag?, ?e ?rodki przeznaczone na system archiwizacji s? cz?sto zbyt ma?e, by zapewni? mu wysok? skuteczno??. Przygl?daj?c si? bli?ej bezp?atnym narz?dziom, odkry? ich du?e mo?liwo?ci; swoje spostrze?enia i uwagi na ich temat zapisa? w tej ksi??ce. Pr?dzej czy pó?niej ka?dy administrator staje przed konieczno?ci? odbudowania systemu lub odzyskania danych i w?a?nie lektura tej ksi??ki sprawi, ?e b?dzie na to przygotowany! </p><ul><li> Narz?dzia do archiwizacji i odtwarzania danych </li><li> Przegl?d programów komercyjnych i darmowych </li><li> Urz?dzenia archiwizuj?ce </li><li> Przywracanie komputera od podstaw z wybranym systemem operacyjnym </li><li> Archiwizacja i odtwarzanie baz danych </li> <li> Sposoby zabezpieczania archiwum i magazynów danych </li><li> Wykorzystanie wirtualnych maszyn w procesie archiwizacji </li></ul><div align='center'><h4><b> Poszerz swoj? wiedz? i archiwizuj dane <br />we w?a?ciwy, a tak?e sprawdzony sposób!