Mensys Online Shop

ASP.NET 3.5. Tworzenie portali internetowych w nurcie Web 2.0 - eBook (PDF)

Categorie:Algemeen - Digitale Boeken (eBoeken) Van:Helion
Auteur(s):Omar AL ZabirBladzijden:312
Publicatie-jaar:2012 

<div align='center'><h4><b> Poznaj sekrety zaawansowanych technologii budowy <br>portali internetowych Web 2.0</b></h4></div> <ul><li>Jak zaprojektowa? witryn? dla platformy ASP.NET i ASP.NET AJAX?</li><li>Jak rozbudowa? serwis zgodnie z zasadami ergonomii?</li><li>Jak zwi?kszy? wydajno?? serwera?</li></ul><p>Portale sieciowe Web 2.0, opieraj?ce si? na technologii AJAX, umo?liwiaj? u?ytkownikom  » Lees meer...

ASP.NET 3.5. Tworzenie portali internetowych w nurcie Web 2.0 - eBook (PDF)

Selecteer een of meer artikelen en klik dan op Bestellen. Aantallen kunnen op de volgende blz. gewijzigd worden.
Partnr.OmschrijvingEuro *Euro incl. BTW 
9781457167195 ASP.NET 3.5. Tworzenie portali internetowych w nurcie Web 2.0 - eBook (PDF) (digitale levering)8.6410.45

Alle prijzen zijn in Euro excl. BTW (21%, voor boeken 6%) en excl. verzendkosten.
Verzenden is gratis bij orders boven de 20 euro in Nederland, daaronder 5 euro excl. BTW.

E-mail of bel 085 40 19 16 0 voor licenties, upgrades en andere vragen.

<div align='center'><h4><b> Poznaj sekrety zaawansowanych technologii budowy <br>portali internetowych Web 2.0</b></h4></div> <ul><li>Jak zaprojektowa? witryn? dla platformy ASP.NET i ASP.NET AJAX?</li><li>Jak rozbudowa? serwis zgodnie z zasadami ergonomii?</li><li>Jak zwi?kszy? wydajno?? serwera?</li></ul><p>Portale sieciowe Web 2.0, opieraj?ce si? na technologii AJAX, umo?liwiaj? u?ytkownikom personalizowanie stron, a tak?e agregowanie danych z ró?nych ?róde?. Wszystko to sprawia, ?e s? doskona?ymi serwisami korporacyjnymi i nale?? do najefektywniejszych aplikacji sieciowych. Zastosowanie mechanizmów AJAX pozwala na udost?pnienie interaktywnego i rozbudowanego interfejsu, dzia?aj?cego znacznie szybciej i bardziej wydajnie ni? w tradycyjnych serwisach. Natomiast wykorzystanie wid?etów (komponentów typu plag-and-play) zapewnia przejrzysto?? architektury portalu i ?atwo?? jego rozbudowy, poniewa? s? one opracowywane niezale?nie od warstwy rdzeniowej systemu.</p><p>Ksi??ka 'ASP.NET 3.5. Tworzenie portali internetowych w nurcie Web 2.0' zawiera opis najnowszych metod i technologii projektowania oraz budowy portali z wykorzystaniem platformy ASP.NET i ?rodowiska ASP.NET AJAX. W podr?czniku przedstawiono tak?e praktyczne rozwi?zania problemów zwi?zanych z projektowaniem, wdra?aniem, utrzymaniem, a tak?e skalowaniem i usprawnianiem serwisu. Dzi?ki tej pozycji poznasz poszczególne fazy budowy prototypowego portalu, zaawansowane techniki technologii AJAX oraz sposoby optymalizacji kodu. Nauczysz si? m. in. przygotowywa? wid?ety klienckie za pomoc? kodu JavaScript, tworzy? w?asne mechanizmy obs?ugi wywo?a?, zwi?ksza? wydajno?? serwera i skalowalno?? us?ug sieciowych. Zdob?dziesz zatem ca?? potrzebn? Ci wiedz? i umiej?tno?ci, które pozwol? zbudowa? stabilny, nowoczesny i bezpieczny portal internetowy.</p><ul><li>Wprowadzenie do budowy portali internetowych</li><li>Architektura portali i wid?etów</li><li>Projekt warstwy sieciowej w ?rodowisku ASP. NET AJAX</li><li>Projekt warstwy danych i warstwy biznesowej na platformie NET 3.5</li><li>Wid?ety klienckie</li><li>Optymalizacja pracy ?rodowiska ASP.NET AJAX</li><li>Tworzenie asynchronicznych i transakcyjnych us?ug sieciowych z uwzgl?dnieniem buforowania danych</li><li>Skalowalno?? us?ug sieciowych</li><li>Zwi?kszenie wydajno?ci serwera i klienckiej cz??ci aplikacji</li><li>Zarz?dzanie witryn?</li></ul><div align='center'><h4><b> Zaprojektuj bardzo wydajn? i supernowoczesn? witryn? internetow?</b></h4></div>